Mobilní telerehabilitační kontejner – unikátní český projekt distanční terapie a telerehabilitace

Sdílet článek

Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky ARTAK ve spolupráci s nadačním fondem REGI Base I. vyvinula a zkonstruovala historicky první Mobilní telerehabilitační kontejner na světě, prostřednictvím něhož chtějí rehabilitační pomoc co nejvíce přiblížit k potřebným osobám a skupinám osob, aniž ty by nutně musely dojíždět kilometry daleko. Určené cvičení probíhá on-line, za dozoru rehabilitačního pracovníka nebo off-line pod dohledem chytrých technologií.  

První instalovaný Mobilní telerehabilitační kontejner (MTJ) přináší další významný krok rehabilitačních pracovišť směrem ke klientovi, a to formou takzvané distanční terapie. Obsahuje tři specializovaná cvičební místa zaměřená na podporu vybraných funkcí. Vybavení kontejneru záleží na potřebných terapiích. Do připojených počítačů lze nainstalovat programy na trénink mozku, trénink pohybu či stability trupu, jemné a hrubé motoriky horních končetin pomocí kontaktních a bezkontaktních senzorů. Získaná data ze cvičení se přenášejí na dálku do databáze, a tak lze vzdáleně sledovat průběh rehabilitace a klientovy pokroky. Ten přitom cvičí blízko svého domova, nemusí vážit dlouhou cestu do rehabilitačního pracoviště a zároveň rehabilitační pracovník zůstává stále na svém pracovišti.  

Homebalance je interaktivní terapeutická pomůcka vyvinutá primárně pro rehabilitaci pacientů s poruchou stability stoje a chůze a jedna z možných součástí MTJ. Současné studie poukazují, že by tuto pomůcku bylo možné použít i pro další indikace, např. pro terapii bolesti zad, ochablost trupových svalů, terapii horních končetin s neurologickým deficitem a pro terapii nestability trupu vozíčkářů. Pomůcka umožňuje terapii vsedě, na zemi v pozici na čtyřech a ve stoji. Další pomůcky jsou zaměřené na terapii jemné a hrubé motoriky horních končetin.

První instalace MTJ v Zahořanech je určena pro zdravotně postiženého hasiče, nadstrážmistra Roberta Gyömbéra, který kvůli vážné nemoci potřebuje dlouhodobou rehabilitační péči. „Jeho“ MTJ je vybavena telerehabilitačními a distančními systémy pro terapii stability stoje, zlepšení koordinace chůze, cvičení trupových svalů, terapii jemné a hrubé motoriky ruky a softwarem pro trénink mozku – kognitivní rehabilitaci.  

MTJ lze instalovat na kterémkoli místě v dosahu energetických sítí tak, aby distanční terapii mohlo využívat více klientů i v místech vzdálených od rehabilitačního centra. Podle přesného rozvrhu pak mohou rehabilitační pracovníci všechny klienty individuálně řídit a monitorovat, aniž by se klienti museli složitě přepravovat do specializované ambulance. 

ARTAK se věnuje šíření a prosazování aplikace robotiky, telemedicíny a kybernetiky pro oblast rehabilitace, lékařství a asistivních technologií v klinické, domácí a komunitní péči, v péči dočasně nebo trvale zdravotně znevýhodněné populace. Aplikuje nejnovější technické poznatky do rehabilitační péče. Snahou asociace je vytvořit větší komfort pacientům a zároveň ulehčit tradičním rehabilitačním centrům. Díky vzdálené podpoře je přitom péče zcela plnohodnotná a je možné ji ve spolupráci s rehabilitačním pracovníkem sledovat a upravovat. 

Kontakty pro dotazy: 
Jakub Pětioký, e-mail: artak@artak.cz,
tel.: 603 153 782 

Před zapojením klienta do distanční terapie a telerehabilitace je zapotřebí ho odborně vyšetřit a popsat jeho deficit. Poté je nutné pečlivě zvážit, zda pro něj může být tato forma terapie prospěšná. 

Pro klienty s míšní lézi se nabízí možnost využití kognitivní rehabilitace, kardiorespirační terapie, řešení bolestí zad formou senzomotorického tréninku vsedě a ergonomického poradenství. Klient s nekompletní míšní lézí může absolvovat i terapii zaměřenou na zlepšení statické a dynamické stability ve stoji.

Sdílet článek
Aktuality

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Od roku 1994 pomáháme lidem na vozíku po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci.

Jsme oporou pro ty, kteří právě ochrnuli po úrazu nebo nemoci, i pro ty, kteří tak žijí už dlouho, ale narazili na problém, se kterým si nevědí rady. Pomáhat můžeme jen díky solidaritě tisíců lidí, kteří naši činnost podporují. Pokud i vy věříte v potřebu solidarity a vzájemné pomoci, přidejte se k nám.

Naše činnost je přibližně z 50 % financovaná z darů fyzických a právnických osob. Darované finanční prostředky dále nerozdělujeme příjemcům, využíváme je k financování přímých služeb, pomoci a péče o své klienty s poškozením míchy.

Napište nám
Bezplatná objednávka tištěného Magazínu Paraple.

Každý rok vám ve schránce přistanou čtyři výtisky.